Volg en like ons op Facebook! Voor updates, nieuwtjes en de laatste promo's!

Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN
1.1. Behoudens afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk vastgesteld tussen DE VOLDER & CO NV en de klant zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle relaties, aanbiedingen en leveringen tussen DE VOLDER & CO NV en de klant.
1.2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant wordt door DE VOLDER & CO NV uitdrukkelijk van de hand gewezen. In geval de inkoopvoorwaarden van de koper in strijd zouden zijn met deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn aldus alleen de laatst genoemde voorwaarden van kracht.
1.3. DE VOLDER & CO NV duidt er uitdrukkelijk op dat de algemene voorwaarden met betrekking tot onze winkelverkoop afwijken van de algemene voorwaarden van de online webshop.

2. AANSPRAKELIJKHEID
2.1. Door DE VOLDER & CO NV weergegeven afbeeldingen of specificaties zijn niet bindend en uitsluitend bedoeld om een voorstelling te geven van het aangeboden artikel. Bovendien kunnen onze publicaties onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Eventuele voorkomende fouten kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding zijn.
2.2. De inhoud (afbeeldingen & specificaties) van de DE VOLDER & CO NV webshop wordt beheerd door een externe logistieke partner.
2.3. DE VOLDER & CO NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van eventueel gekoppelde publicaties of websites van derden, of de manier waarop de betreffende bedrijven de bescherming van de persoonlijke levenssfeer waarborgen.

3. AANBOD, OFFERTE & VOORRAAD
3.1. Toezending van catalogi en /of prijslijsten verplicht DE VOLDER & CO NV niet tot levering.
3.2. DE VOLDER & CO NV beoogt in diens winkelpunten steeds een optimale beschikbaarheid van de in publicaties weergegeven producten. Toch kan door overmacht of enorm succes een voorraad uitgeput zijn.
3.3. Offertes van DE VOLDER & CO NV zijn steeds vrijblijvend, niet bindend en worden gedaan onder voorbehoud van beschikbare stock.
3.4. De online weergegeven voorraad in de DE VOLDER & CO NV webshop betreft de voorraad van een logistieke partner, en niet de voorraad in de winkelpunten. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor een in de webshop eventueel foutief weergeven voorraad. Zie ook artikel 6 met betrekking tot de levertermijnen.
3.5. DE VOLDER & CO NV kan geen beschikbaarheid waarborgen van eventuele gepubliceerde "einde reeks" promoties.

4. PRIJZEN & TARIEVEN
4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle door DE VOLDER & CO NV gepubliceerde prijzen in onze winkelpunten inclusief BTW, Auvibel, Bebat, Recupel en Reprobel taksen. De prijzen zijn steeds exclusief transportkosten, installaties, configuratie, support, of eender welke andere dienstverlening.
4.2. Onze prijzen werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, wedden en sociale lasten geldig op de datum van offerte of bestelling. Zij zijn steeds herzienbaar door DE VOLDER & CO NV, ook zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5% gestegen zijn.
4.3. DE VOLDER & CO NV winkelprijzen zijn enkel van toepassing voor goederen mits contante betaling, of betaling via Bancontact of kredietkaart.
4.4. De online in onze webshop vermelde prijzen zijn onderhevig aan dagelijkse schommelingen, en gelden voor Belgische klanten. In sommige gevallen dienen de on-line prijzen nog vermeerderd te worden met specifieke verkoopstaksen.
4.5. Elke bestelling via de DE VOLDER & CO NV webshop zal vermeerderd worden met € 15 transportkosten (inclusief BTW) in geval wij verzocht worden de goederen te leveren op Belgisch grondgebied.

5. BESTELLINGEN EN ANNULATIES – RECHT OP TERUGZENDING
5.1. Een bestelling bij DE VOLDER & CO NV is pas geldig mits de ontvangst van een voorschot ten belope van minimum 20% (of eventueel de gehele betaling van het totale verschuldigde bedrag).
5.2. Elke annulering van een bestelling in onze winkelpunten dient per brief of via een geldig e-mail adres te geschieden. Bij gebreke aan geldig e-mail adres, is DE VOLDER & CO NV in geen enkel geval aansprakelijk voor welke gevolgen ook. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20%. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en de mogelijke winstderving, zonder dat DE VOLDER & CO NV ertoe gehouden is enige schade in detail aan te tonen.
5.3. Elke annulering van een online bestelling op onze webshop dient hetzij per brief of via een geldig e-mail adres te geschieden. Bij gebreke aan geldig e-mail adres, is DE VOLDER & CO NV in geen enkel geval aansprakelijk voor welke gevolgen ook. Eventuele terugbetaling van uw aankoop zal enkel geschieden via onze bankrekening.
5.4. Een annulatie is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door DE VOLDER & CO NV.
5.5. In de DE VOLDER & CO NV winkelpunten verkochte goederen worden niet teruggenomen.


5.6. Verzakingsrecht bij leveringen van bestellingen via de website:
5.6.1. Het verzakingrecht geldt enkel op goederen onderworpen aan volgende voorwaarden:
- klant moet een particuliere consument zijn;
- het product dat werd aangekocht mag niet op maat zijn vervaardigd, een persoonlijk karakter hebben of speciaal voor de klant zijn besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd;
- het mag niet gaan om een product dat niet kan worden teruggestuurd of dat snel beschadigd raakt;
- het product mag niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma bevatten: zodra de de verzegeling van het product is verbroken, kan de aankoop niet meer worden herroepen.
5.6.2. Indien de klant niet tevreden is met de hem geleverde producten is hij gerechtigd om binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst, de betreffende producten op zijn kosten aan DE VOLDER & CO NV terug te zenden. Behoudt hij de producten dan geeft hij daarmee te kennen dat hij die volledig en onherroepelijk aanvaardt. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen met betrekking tot de waarborg dan ook onverminderd van kracht.
5.6.3. DE VOLDER & CO NV moet binnen de vernoemde termijn van 7 werkdagen per brief of via een geldig e-mail op de hoogte worden gebracht van de terugzending. Bij gebreke aan geldig e-mail adres, is DE VOLDER & CO NV in geen enkel geval aansprakelijk voor welke gevolgen ook.
5.6.4. DE VOLDER & CO NV zal de terug ontvangen producten binnen de 5 werkdagen na ontvangst inspecteren. Wij zullen de ontvangst enkel aanvaarden mits de goederen ons in de originele en onbeschadigde verpakking terug bereiken, voorzien van alle origineel bijgevoegde toebehoren zoals kabels, drivers, software, voeding en/of andere.
5.6.5. DE VOLDER & CO NV zal op vraag van de klant overgaan tot terugbetaling binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door de klant op te geven.

6. LEVERINGEN EN LEVERINGSTERMIJN
6.1. Een opgegeven levertermijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt, doch steeds zo goed mogelijk nagevolgd. Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elke aansprakelijkheid van de verkoper wegens niet of vertraagde levering of uitvoering uitgesloten. Overschrijding van de levertijd ontheft de koper niet van zijn verplichtingen.
6.2. Wanneer blijkt dat door een gebrek aan beschikbaarheid van goederen niet kan worden geleverd, kan hiervoor niet enige schadevergoeding worden geëist.
6.3. Overmacht, hoe dan ook ontstaan, ontheft DE VOLDER & CO NV van iedere verdere verplichting tot levering van goederen of diensten. Een eventuele tijdelijke opschorting van levering of van taken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingtermijn.
6.4. DE VOLDER & CO NV behoudt zich ten allen tijde het recht voor in onze winkelpunten bestelde doch niet afgehaalde goederen – zonder opgaaf van redenen – onder rembours te leveren of voor de afzending betaling te verlangen. De hierdoor ontstane incassokosten komen voor rekening van de koper.
6.5. In geval van winkelverkoop dient hoort de koper de goederen onmiddellijk bij ontvangst na te kijken. De inontvangstname dekt DE VOLDER & CO NV voor alle zichtbare gebreken. Vrijwaring voor verborgen gebreken is enkel verschuldigd door onze onderneming verschuldigd indien wij binnen 7 werkdagen na de levering ervan worden ter kennis gesteld. De eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen niet overschrijden.

7. RISICOS
7.1. De klant draagt het risico voor de producten vanaf het moment dat zij werden afgehaald of op het overeengekomen afleveringsadres zijn afgeleverd, ook in het geval er op een later tijdstip of elders nog installatie- en/of herstellingsactiviteiten moeten worden verricht.
7.2. In het geval dat de klant de producten terugzendt zullen deze pas weer voor risico van DE VOLDER & CO NV zijn vanaf het ogenblik van ontvangst door onze diensten.

8. BETALINGEN & EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1. Alle winkelverkopen of dienstverleningen dienen per definitie door de klant contant voldaan te worden bij afhaling. Als betaalmiddelen aanvaarden wij cash , Bancontact/Mister Cash , Visa of betaling via Comfort Card. Online aankopen kunnen enkel voldaan worden via de op de website beschikbare betalingsmodule.
8.2. Bedrijven en openbare instanties kunnen na een administratieve aanvraag van DE VOLDER & CO NV een goedkeuring verkrijgen om winkelaankopen steeds via overschrijving of door middel van een bedrijfscheque te betalen. De behandeling van zulk een aanvraag kan tot 10 werkdagen in beslag nemen. Volgende informatie dient te worden voorgelegd: Statuten van de onderneming, zoals verschenen in het Belgisch staatsblad; Kopie van de identiteitskaart van de contactpersoon; Een ingevuld formulier "kredietaanvraag" met inbegrip van een solvabiliteitsverklaring van uw bankinstelling. Een eerste aankoop van een nieuwe klant kan echter enkel contant of via de betaalterminal voldaan worden! Ook wanneer een onderneming betalingsfaciliteiten geniet, zijn strikte bestel- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Bestellingen worden in zulk geval enkel aanvaard mits officiële en gedagtekende bestelbon van de betreffende instelling of onderneming.
8.3. Indien het vertrouwen van DE VOLDER & CO NV in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt DE VOLDER & CO NV zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen.
8.4. Goederen blijven het uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar bezit van DE VOLDER & CO NV tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. In geval van niet tijdige betaling door de koper kunnen de geleverde goederen terstond door de koper worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling.
8.5. Indien de koper in gebreke is te betalen, is DE VOLDER & CO NV niet verplicht tot verdere levering en kan hij tot ontbinding der overeenkomst besluiten en schadevergoeding vorderen.
8.6. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere - zelfs niet vervallen - facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Het overschreiden van een opgegeven betalingstermijn resulteert automatisch in het vervallen van alle eerder toegekende betalingsfaciliteiten.
8.7. Bij het verstrijken van de vervaldatum is een interest van 15% per jaar verschuldigd, te rekenen vanaf de factuurdatum over het openstaande bedrag, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
8.8. Bij gerechtelijke inning worden alle invorderingskosten, met inbegrip van erelonen van advocaten, toegevoegd.
8.9. De onvolledige levering van een bestelling kan de weigering tot betaling der geleverde goederen niet verantwoorden. Gedeeltelijke facturen kunnen trouwens worden uitgegeven in de mate van de levering van de goederen. De betaling van de facturen mag nooit ondergeschikt worden gemaakt aan de plaatsing of de inwerkingstelling van de toestellen.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle rechten van intellectuele eigendom op aan de klant ter beschikking gestelde producten berusten bij DE VOLDER & CO NV, dan wel bij haar toeleveranciers die haar gemachtigd hebben de betreffende producten te verdelen. De bestelling brengt geen enkele afstand of concessie van intellectuele eigendomsrechten met zich mee, behoudens uitdrukkelijke vermelding. Iedere reproductie is uitdrukkelijk verboden.

10. WAARBORG
10.1. Voor elke toepassing van de waarborg, moet de klant de factuur of de leveringsbon, met uitsluiting van ieder ander document, voorleggen.
10.2. Wegens de hoedanigheid van tussenpersoon van DE VOLDER & CO NV, beperkt de waarborg aangaande de geleverde goederen zich in ieder geval en zonder enige uitzondering tot die door de producent verleend. Deze waarborg is persoonlijk aan de koper. DE VOLDER & CO NV verwijst de klant naar de eventueel bijgevoegde handleidingen, de website van de producent en naar de inlichtingen die voorkomen op de geschreven waarborg, onder meer voor wat betreft de inhoud van de waarborg alsook voor de essentiële voorwaarden van de toepassing ervan. Het in ontvangst nemen van de levering door de klant geldt als aanvaarding van de voorwaarden en waarborg van de producent. In sommige gevallen kunnen wij optioneel uitgebreide garanties voorstellen.
10.3. De producent bepaalt ook de manier waarop een defect behandelt moet worden. DE VOLDER & CO NV moet deze opgelegde procedures steeds volgen teneinde een correcte afhandeling te garanderen. Wij kunnen enkel tot onmiddellijke omruiling overgaan als zulke procedure door de fabrikant wordt ondersteund.
10.4. Om aanspraak te maken op een waarborg dient het defecte artikel steeds in zijn originele verpakking en met alle toebehoren te worden aangeboden binnen de geldende garantietermijn. Ook artikels buiten garantie dienen vakkundig verpakt te zijn om de kans op beschadiging of verlies te beperken. Indien zulks niet het geval is, kan DE VOLDER & CO NV niet aansprakelijk worden gesteld voor bijkomende defecten die daaruit voortvloeien.
10.5. In geval van terugname door DE VOLDER & CO NV van een volledig en niet beschadigd artikel worden enkel andere goederen of geschenkbons voor dezelfde waarde ter compensatie aangeboden.
10.6. DE VOLDER & CO NV mag en zal nooit installaties of herstellingen uitvoeren door middel van niet officieel aangekochte en geregistreerde softwarelicenties.
10.7. Schade ontstaan door ongelukken, verkeerd of abnormaal gebruik, transport, storm en water vallen nooit onder garantie. Hetzelfde geldt voor software configuratieproblemen en onverenigbaarheid tussen apparatuur en software.
10.8. De garantie op software beperkt zich tot fysische gebreken, en bedraagt acht dagen. Wij kunnen dan niet aansprakelijk gesteld worden voor paketten met softwarefouten, en gaan enkel tot vervanging over na uitdrukkelijke goedkeuring van de uitgever dewelke u daartoe zelf moet contacteren.
10.9. Boeken worden enkel vervangen in het geval van een misdruk.
10.10. DE VOLDER & CO NV is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de bedrijfslokalen, alsmede tijdens het transport of de plaatsing ervan.
10.11. DE VOLDER & CO NV kan immers nooit aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijk verlies van software of data tijdens installaties, configuraties of herstellingen.

11. KLACHTEN
11.1. Iedere klacht met betrekking tot uit onze winkelpunten geleverde goederen moet per brief of via een geldig e-mail gericht worden aan de maatschappelijke zetel van DE VOLDER & CO NV, en dit binnen de 7 werkdagen na de levering. Bij gebreke aan geldig e-mail adres, is DE VOLDER & CO NV in geen enkel geval aansprakelijk voor welke gevolgen ook.
11.2. Klachten ontheffen de koper niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in de verkoopsvoorwaarden gestelde termijn. Indien de reclamaties gegrond blijken, zal DE VOLDER & CO NV zulks kenbaar maken aan koper en daarbij het recht hebben, hetzij aan te bieden de gereclameerde goederen terug te nemen en daarna te vervangen door soortgelijke goederen, dan wel de koper te crediteren voor ten hoogste de faktuurwaarde, zonder tot enige andere of meerdere schadevergoedingen gebonden te zijn.

12. PRIVACY
DE VOLDER & CO NV verbindt zich ertoe de door u online opgegeven informatie niet door te geven aan derden, doch enkel te gebruiken voor onze interne organisatie.

13. TOEPASSELIJKHEID
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitende voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten vererft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van Antwerpen.

14. WIJZIGINGEN
DE VOLDER & CO NV behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen zonder de klant hiervan persoonlijk op de hoogte te stellen en zonder mogelijkheid voor de klant om gelijk welke schadevergoeding te vorderen. Het is de taak van de klant om na te gaan of er zich wijzigingen hebben voorgedaan.

 

.